Symtom på diabetes

Ett lindrigt förhöjt blodsockervärde ger inte nödvändigtvis några tydliga symtom. Ett kraftigt förhöjt blodsockervärde gör att urinutsöndringen ökar och att man blir törstig, går ner i vikt och blir trött.

När blodsockernivån höjs utsöndras socker via njurarna i urinen. Urin med socker i gör att urinmängden ökar, vilket gör att kroppen förlorar vätska och energi. När urinmängden ökar blir kroppen uttorkad och törstkänslan ökar. I och med att socker försvinner ut med urinen går man ner i vikt. När kroppen blir uttorkad får man oftast avvikande saltvärden i blodet, vilket i sin tur kan orsaka muskeltrötthet och kramper. Ett högt blodsocker kan också göra att synskärpan ändras. Oftast är det synen på långt håll som försämras.

Symtom på typ 1 diabetes

Vid typ 1 diabetes utvecklar man symtom på insulinbrist och högt blodsocker. Symtomen förvärras oftast på några dagar eller veckor, trots att själva insjuknandeprocessen i bukspottkörtelns celler kan ha pågått i flera veckor, månader eller till och med år. Om diagnosen dröjer kan det leda till syraförgiftning på grund av svår insulinbrist, alltså ketoacidos. Ett vanligt symtom på syraförgiftning är illamående och buksmärtor. Om förgiftningen fortsätter kan det leda till nedsatt medvetandenivå.

Symtom på typ 2 diabetes

Symtomen på typ 2 diabetes utvecklas oftast långsammare, och man uppvisar mindre symtom. Den Vag trötthet och dåligt mående samt växlingarna i sinnesstämningen som man drabbas förklaras ofta lätt av något annat. Det kan hända att man upptäcker typ 2 diabetes av en slump när man undersöker blodsockervärdet i screeningsyfte eller i samband med en annan sjukdom. Om blodsockret har varit förhöjt under en längre tid, och särskilt om personen också har högt blodtryck och störningar i fettomsättningen, kan man upptäcka typ 2 diabetes genom en diabetesrelaterad sjukdom.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022