Så påverkar lågt blodsocker körförmågan

Lågt blodsocker försämrar förmågan att fatta snabba beslut, koordinationsförmåga och uppmärksamhetsförmåga.

Insulinbehandling och läkemedelspreparat som ökar insulinutsöndringen schematiskt kan göra att blodsockret blir för lågt. Sådana läkemedel är glimepirid och glinider, alltså sulfonylurea och måltidstabletter.

För lågt blodsocker, alltså hypoglykemi, äventyrar trafiksäkerheten. Hypoglykemi påverkar uppmärksamhetsförmågan, koordinationsförmågan och omdömet. I värsta fall kan hypoglykemi leda till obefintlig funktionsförmåga, nedsatt medvetandenivå och medvetslöshet.

Ur körhälsoperspektiv är det viktigt att man har kvar känningarna av hypoglykemi och att man kan agera utifrån symtomen samt regelbundet följa upp sitt blodsocker ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Hos en person som har haft insulinberoende diabetes under en längre tid kan hypoglykemikänningarna förändras och försvagas. Även upprepad hypoglykemi försämrar känningarna. Då bör man använda sig av glukossensorering. Det är viktigt att identifiera situationer där det finns risk för lågt blodsocker.

Det är föraren själv som ansvarar för sin körning, det vill säga att man bara kör när man klarar av det. Läkaren och det egna vårdstället ska stötta och följa upp att hen klarar av att bevara sin körhälsa genom rådgivning och adekvat behandling.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022