KYS, Endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikka

Tärkein endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikan tehtävä on tarjota diabetesta sairastavalle parasta mahdollista hoitoa.

Tervetuloa endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikalle

KYS antaa korkeatasoista hoitoa kaikilla lääketieteen erikoisaloilla mukaan lukien diabetes ja sen lisäsairauksien hoito, tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa tulevaisuuden huippuosaajia.

Diabetesta sairastavalle tarjotaan moniammatillisen osaamisen avulla parasta mahdollista diabeteksen hoitoa laadukkaasti ja yksilöllisesti yhteistyössä potilaan kanssa.

Haitarin otsikkotaso2
Poliklinikalle tarvitaan lääkärin lähete

Endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikka tarjoaa moniammatillista diabeteksen erityisosaamista yli 15 –vuotiaille. Poliklinikka toimii lähete- ja ajanvarausperiaatteella (ma - pe klo 8 – 15).

Poliklinikallamme työskentelee useita diabetekseen erikoituneita lääkäreitä, diabeteshoitajia ja ravitsemusterapeutteja. Lisäksi osastonsihteerit täydentävät moniammatillista tiimiä. Tarpeen mukaan teemme yhteistyötä muiden erikoisalojen ammattilaisten kanssa.

Ohjausta, neuvontaa ja tukea yksilöllisesti

Vastaanotto perustuu diabetesta sairastavan, diabeteshoitajan ja diabeteslääkärin väliseen yhteistyöhön. Yhdessä käydään läpi hoidon onnistumista ja hoidon tavoitteita, verensokerin omaseurantaa ja seulotaan mahdollisia elinmuutoksia ja puututaan aktiivisesti niiden hoitoon.

Tutkiminen, hoito ja seuranta pyritään toteuttamaan mahdollisimman pitkälle polikliinisesti. Näin toimitaan myös vastasairastuneen tyypin 1 diabeetikoiden alkuohjauksen ja -hoidon, monipistoshoidon aloituksen ja insuliinipumppuhoidon aloituksen osalta.

Jatko-ohjausten ja seurantakäyntien tarve lääkärin ja diabeteshoitajan vastaanotolla ratkaistaan yksilöllisesti. Hoito jatkuu erikoissairaanhoidossa noin kahden vuoden ajan. Sen jälkeen yhdessä diabeetikon kanssa valitaan hänen diabeteksen seurantansa kannalta soveltuvin hoitoyksikkö.

Moniammatilliset erityispalvelumme

Tarjoamme diabetesta sairastavalle tarvittaessa seuraavat erityispalvelut

  • diabetesjalkapoliklinikka, johon on keskitetty komplisoidut jalkaongelmat
  • raskaana olevien poliklinikka yhteistyössä naisten poliklinikan kanssa
  • munuaistautia sairastavien diabeetikoiden poliklinikka
  • transitiopoliklinikka (yhteisvastaanotto lasten poliklinikan kanssa; kohdennettu lasten poliklinikan seurannasta siirtyville nuorille).

Diabetekseen liittyvien lisäsairauksien tutkimus ja hoito toteutetaan yksilöllisen tarpeen mukaan kunkin erikoisalan yksiköissä.

Digihoitopolku ja muu teknologia hoidon tukena

Hoidon tukena hyödynnämme jatkuvasti tietotekniikkaa ja uusinta hoidon teknologiaa. Sähköinen oman oppimisen ja viestinnän väline eli digihoitopolku on kiinteä osa seurannassamme olevien potilaiden hoitoa.

Digihoitopolku täydentää tai osin korvaa perinteistä sairaanhoitoa ja vastaanottokäyntejä, ja se avataan diabetesta sairastavan käyttöön poliklinikkakäynnin yhteydessä. Polulla voi itselle sopivana ajankohtana muun muassa

  • perehtyä diabeteksen hoitoon liittyvään ohjausmateriaaliin
  • täyttää hoitoon liittyviä kyselyitä ja saada niistä palautetta
  • välittää oireiden ja terveysmittausten seurantatietoa hoitaville ammattilaisille
  • olla yhteydessä hoitaviin ammattilaisiin viesteillä 24/7.

Voimme järjestää myös videovälitteisiä etävastaanottoja sekä tarvittaessa verkostopalavereja, joissa voidaan hyödyntää moniammatillista näkökulmaa ilman, että diabetesta sairastavan tarvitsee käydä useamman asiantuntijan vastaanotolla erikseen.

Ohjeistamme jo nyt diabeetikkoja purkamaan diabeteksen hoito- ja seurantalaitteensa tiedot kotona ja jakamaan ne hoitoyksikön käyttöön. Tämä mahdollistaa vastaanottoajan käytön olennaiseen eli potilaan kanssa keskusteluun ja tilanteen arviointiin, sekä etävastaanottojen ja digihoitopolkujen sähköisten tapaamisten toteutuksen.

Hoidon laadun turvaaminen

Diabeteksen laaturekisterin avulla voimme systemaattisesti seurata tarjoamamme hoidon ja sen laadun toteutumista sekä kehittää jatkuvasti omaa toimintaamme potilaidemme parhaaksi.

Diabetes; tyypin 1 diabetes; Endokrinologia; tyypin 2 diabetes

Kyllä

Päivitetty  26.3.2018