Hyposensibiliseringens förlopp

Hyposensibilisering inleds vanligen på sjukhuspolikliniken, dit patienten kommer på läkarremiss. Hyposensibilisering med injektioner utförs också på privata läkarstationer.

Vid pollenallergi kan hyposensibilisering inledas på hösten efter pollensäsongen. Vid pälsdjurs- och kvalsterallergi kan behandlingen inledas när som helst under året om inte allergisymtomen förhindrar det. Behandlingen fortsätter i allmänhet i tre års tid. Vid insektsallergi kan hyposensibiliseringsbehandlingen inledas när som helst under året och behandlingen ges i allmänhet i fem år.

När behandlingen inleds

Vaccinationsbehandlingen börjar med ett uppdoseringsskede under vilket dosen görs gradvis större. Då ges vaccinationerna med 1–2 veckors intervaller. Därefter följer ett underhållsskede under vilket dosen upprätthålls och vaccinationerna ges med 4–6 veckors intervaller. Uppdoseringsskedet varar i flera månader beroende på vaccinationernas intervaller och på behandlingens resultat.

Detta skede kan också göras snabbare genom att ge flera inledande vaccinationer på samma dag. Detta 7 veckors behandlingsschema (Cluster-inledning) kräver naturligtvis mer tid under de första besöken. Vid pollenhyposensibilisering görs inte doserna större under pollensäsongen. Därför påbörjas den allergenspecifika hyposensibiliseringen i allmänhet vid en överenskommen tidpunkt så att man uppnår underhållsdoser innan pollensäsongen börjar.

Efter att behandlingen inletts

Behandlingen fortsätter antingen inom den specialiserade sjukvården eller inom primärhälsovården. Vid varje vaccinationsgång bedöms om vaccinationen kan ges tryggt. Vaccinationen kan inte ges bl.a. om patienten har astmasymtom eller en infektionssjukdom. Om intervallerna mellan vaccinationerna blir längre, påverkas behandlingens effekt. Efter vaccinationen observeras patienten alltid minst i en halv timme för eventuella reaktioner på injektionen.

Bedömning av behandlingens effekt

Behandlingens effekt och eventuella biverkningar följs upp på individuellt överenskomna uppföljningsbesök. Bedömningen bygger på den nytta som den behandlade personen upplever, inte på laboratorieundersökningar.

Kostnader

Kostnaderna för allergivaccinationerna består av injektionsavgifterna och kostnaderna för uppföljningsbesöken och förstahjälpsmedicinerna. Extrakterna för hyposensibilisering ingår i besöksavgifterna. Dessutom ska den som undergår hyposensibilisering reservera tid för besöken och betala sina reskostnader.

Video: Information om allergivaccinationer


Nästa sidaUppdaterad  15.11.2017

Kyllä