För vem passar hyposensibilisering?

En hyposensibilisering är motiverad när patienten har en IgE-förmedlad allergi tillsammans med symtomframkallande allergisk snuva eller bindhinneinflammation och om avlägsnandet av allergenen ur omgivningen eller medicineringen inte minskar symtomen i tillräcklig utsträckning.

Beslutet om hyposensibilisering fattas tillsammans med patienten, när en läkare som är insatt i allergologi har konstaterat att det finns grunder för hyposensibilisering och att behandlingen kan utföras tryggt. Patienten ska vara motiverad till en långvarig behandling eftersom den ges i 3–5 år.

Innan hyposensibiliseringen inleds behandlas patientens allergiska symtom under en pollensäsong med lämplig läkemedelsbehandling, till exempel med nässpray som innehåller kortison, ögondroppar och antihistamin samt vid behov med astmaläkemedel.

Snuv- och ögonsymtom som förekommer året runt orsakas vanligen av någon annan faktor än av pollenallergi. Orsakssambandet mellan allergier och symtomen ska säkerställas innan hyposensibiliseringen inleds.

Patienten ska vara motiverad till en långvarig behandling i 3–5 år.

För vem lämpar sig hyposensibilisering inte?

Hyposensibilisering inleds inte om patienten har astma som inte är i balans eller om spirometriundersökningar visar att patienten har en permanent nedsatt lungfunktion. Patientens astma följs upp också under hela hyposensibiliseringsperioden.

Hyposensibilisering inleds inte för personer som är gravida eller som ammar. Behandlingen förhindras också av en annan aktiv sjukdom med immunologisk bakgrund samt av cancer. Patienter som tar betablockerare behandlas eventuellt inte med hyposensibilisering.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä