Astmans särdrag hos unga

Hos unga är astma förknippad med vissa särdrag. Barn som insjuknat i astma har oftast i åldern 10–20 år en fas med lindriga symtom eller rentav inga symtom.

Trots lindriga symtom kan astmainflammationen ändå vara aktiv och lungorna ha en avvikande funktion. Omkring 4–7 procent av alla unga har astma och en lika stor grupp har symtom som liknar astma. De viktigaste orsakerna till fortsatta eller förnyade astmasymtom är rökning, atopi och ärftliga anlag.

Utan tillräcklig behandling kan astman plötsligt förvärras och symtomen öka. Då är det mycket viktigt att den unga själv är aktiv, talar om sina symtom och söker vård. Man måste ta symtomen på allvar och utreda orsakerna. Vid behov börjar man behandla astman på nytt eller så effektiviserar man behandlingen.

Behandlingen sker i regel med kortisonpreparat som man andas in och som lugnar astmainflammationen samt med luftrörsvidgande läkemedel som lindrar symtomen. Också vid livsstilsvård för en ung person med astma betonas betydelsen av motion och en bra kondition samt vikten av att man undviker rökning. Dessutom är det viktigt att man behandlar eventuella allergier, allergisk snuva och luftvägsinfektioner bra.

Med god behandling blir astman i allmänhet symtomfri. Då begränsar den inte den ungas motion, sociala umgänge eller yrkesval. Största delen av de unga män som har astma gör sin värnplikt på normalt sätt.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä