Ajankohtainen

OYS Sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolku voitti Näytöllä tuloksiin -kilpailun

Julkaistu 20.6.2022 12.00

Digihoitopolun tarkoitus on sujuvoittaa asiointia ja tarjota potilaalle valmennusta ja omahoito-ohjeita sepelvaltimotaudin hoitoon.

Palkinnon kanssa Johanna Keränen ja Merja Voutilainen Oulun yliopistollisesta sairaalasta (OYS).Oulun yliopistollisen sairaalan eli OYSin sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolku osana valtimotautipotilaan palvelupolkua on voittanut Näytöllä tuloksiin -kilpailun ensimmäisen palkinnon.

Kilpailun tavoitteena oli innostaa työyhteisöjä kehittämään näyttöön perustuvia käytäntöjä potilaan hoidon tulosten, kansalaisten terveyden edistämisen ja sote-palvelujen parantamiseksi. Palkinnot jaettiin Terveysalan kansallisessa näyttöön perustuvan toiminnan symposiumiussa, jota olivat järjestämässä muun muassa HUS ja Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus. Kilpailuun osallistuneiden käytäntöjen arvioinnissa kiinnitettiin huomiota erityisesti näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämiseen kehittämisen eri vaiheissa ja prosessin kuvaukseen.

Digihoitopolku on tarkoitettu OYSissa hoidetuille sepelvaltimotautipotilaille. Polku tarjoaa potilaalle tietoa

  • sepelvaltimotaudista
  • taudin riskitekijöistä
  • näyttöön perustuvasta lääkehoidosta
  • sydänterveellisestä ruokavaliosta ja liikunnasta.

Potilaat seuraavat verenpainettaan ja pulssiaan, ja tiedot kirjataan hoitopolun päiväkirjaan. Potilas voi olla polun kautta viestillä yhteydessä ammattilaiseen sepelvaltimotautiin liittyvissä asioissa.

Lisäksi polun avulla toteutetaan sepelvaltimotautipotilaan ensimmäinen kontrolli. Kontrolleissa arvioidaan hoitovastetta ja tehostetaan lääkehoitoa sekä ohjataan potilas tarvittaessa jatkohoitoon.

Potilaan palvelupolku on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteinen – mukana myös kolmas sektori

Valtimopotilaan palvelupolkua täydennettiin vuoden 2022 alusta Sydänliiton kehittämällä kuntouttavalla eTulppa-verkkovalmennuksella. Lisäksi polku pilotoitiin jatkumaan erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Pilotissa mukana olevien akuuttien sepelvaltimotautipotilaiden hoitovastuu on erikoissairaanhoidossa 12 kuukautta ja elektiivisten potilaiden 6 kuukautta. Tämän jälkeen hoitovastuu siirtyy polulla saumattomasti ja potilaalle huomaamattomasti perusterveydenhuoltoon.

Polulla perusterveydenhuollon sydänhoitajat toimivat ulkoisilla käyttäjätunnuksilla ja hoitavat ainoastaan oman kunnan, hyvinvointikeskuksen tai peruspalvelukuntayhtymän potilaita. Hoidon jatkuvuuden tavoitteena on parantaa palveluiden saavutettavuutta ja tarvittaessa nopeuttaa hoitoon pääsyä toteuttamalla erikoissairaanhoidon konsultaatioita polun avulla. Konsultaatiot voivat koskea muun muassa potilaan sepelvaltimotaudin oireiden pahenemista tai pistettävien kolesterolilääkkeiden aloittamista. Potilas siirretään polulla konsultaation yhteydessä erikoissairaanhoidon ryhmään, ja Kantaan kirjataan konsultaation tarve.

Erikoissairaanhoidossa konsultaatiosta tehdään potilaalle hoitosuunnitelma. Lisäksi digihoitopolun kautta kerätään laaja-alaisemmin tietoja sepelvaltimotautipotilaiden omavointimittareista (PROM) ja asiakaskokemuksesta (PREM).

Polku integroidaan myös laaturekisteriin, jonka kautta tiedot siirtyvät THL:n kansalliseen sepelvaltimotautirekisteriin. Kerätyillä tiedoilla voidaan johtaa ja ohjata toimintaa sekä kehittää entistä tehokkaampaa sepelvaltimotautipotilaan hoitoa tulevaisuuden hyvinvointialueella.

OYS Sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolku toimii Omapolku-alustalla. Omapolku-alustan avulla organisaatio voi tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon digihoito- ja palvelupolkuja ja omahoito-ohjelmia, jotka tarjoavat potilaalle mahdollisuuden saada apua ja hoidollista tukea etäpalveluna perinteisten palveluiden sijaan tai rinnalla. Omapolku on tietoturvallinen verkkopalvelu, joka käyttää vahvaa tunnistautumista.