Siirry sivun sisältöön

Kivunhallintatalo ja muut Terveyskylän talot säästävät sote-ammattilaisten työaikaa ja parantavat kansalaisten elämänlaatua

Terveyskylän talojen vaikuttavuutta tutkittiin vuoden 2023 aikana. Tutkimukseen osallistuneista kansalaisista 69 prosenttia arvioi talojen käytön parantaneen heidän elämänlaatuaan.

Julkaistu 3.4.2024 klo 16.59

Terveystaloustieteen asiantuntijat arvioivat terveyskyla.fi-palveluiden taloudellista vaikuttavuutta vuonna 2023. Tutkimuksen tulosten mukaan Terveyskylän palveluiden käyttö vapauttaa sote-ammattilaisten aikaa potilastyöhön jopa 25 minuuttia päivässä. Tutkimukseen osallistuivat Terveyskylän talot, Kivunhallintatalo mukaan lukien. Tutkimuksen alkuvaiheessa haastateltiin Kivunhallintatalon, Haavatalon, Kuntoutumistalon ja Sydäntalon asiantuntijoita. Haastattelujen aihepiireinä olivat muun muassa hyvinvointialueiden asukkaiden neuvonta, informointi, itsehoitoon ohjaus sekä potilasohjaus kyseisten talojen näkökulmista. Haastattelujen pohjalta luotiin varsinainen, kaikkia Terveyskylän taloja koskeva, tutkimuskysely, johon pääsivät vastaamaan Terveyskylän palveluja käyttävät kansalaiset sekä sote-alan ammattilaiset.

Hyöty kansalaiselle

Terveyskylän talojen vaikutusta kansalaisten terveydentilaan ja elämänlaatuun selvitettiin kyselyllä, joka toteutettiin Terveyskylän verkkosivustolla. Kyselyyn vastanneista 69 prosenttia arvioi talojen käytön parantaneen heidän elämänlaatuaan. Toisen puolesta asioivista vastaajista 56 prosenttia arvioi käytön parantaneen hoidettavan tai huollettavan henkilön elämänlaatua.

Hyöty ammattilaiselle

Tutkimustulosten mukaan talosisältöjä työssään käyttäviltä sote-ammattilaisilta vapautui aikaa muuhun potilastyöhön keskimäärin 13,4 minuuttia päivässä ja ammattilaisosiota, eli TerveyskyläPRO-palvelua käyttäviltä keskimäärin 10 minuuttia päivässä. Ammattilaiset, jotka käyttivät sekä taloja että ammattilaisosiota, arvioivat ajansäästön olevan keskimäärin 25,6 minuuttia. Yhtä kyselyyn vastannutta ammattilaiskäyttäjää kohden säästetyn työajan arvo on keskimäärin 1 583 euroa vuodessa.

Hyöty yhteiskunnalle

Terveyskylän talojen ja sote-ammattilaisille suunnatun TerveyskyläPRO-palvelun yhteiskunnallinen arvo on merkittävä ja arvo kasvaa käyttäjämäärän kasvaessa. Vuoden 2023 palveluiden käytön perusteella arvioitiin Uudenmaan alueella Terveyskylän talojen ja TerveyskyläPRO-palvelun arvoksi 563 miljoonaa euroa vuodessa. Laskelman perusteena oli 17 700 ammattilaiskäyttäjää ja 470 000 kansalaiskäyttäjää. Kansalaiskäyttäjien määrä perustuu ammattilaiskyselyyn vastanneiden ammattilaisten arvioon palveluiden käytöstä kansalaisten ja potilaiden keskuudessa. 563 miljoonan kokonaisarvosta suurin osuus muodostuu saavutetuista terveyshyödyistä, joiden rahallinen arvo on noin 217 miljoonaa euroa. Terveyspalveluiden käytön vähenemisen arvoksi arvioitiin 175 miljoonaa euroa ja vältettyjen tuotannonmenetysten arvoksi noin 138 miljoonaa. Ammattilaisten työajan käytön tehostuminen on arvoltaan noin 33 miljoonaa euroa.

Valintaperusteet

Vaikuttavuustutkimuksen alun haastatteluosiossa oli mukana asiantuntijoita Kivunhallintatalosta, Haavatalosta, Kuntoutumistalosta ja Sydäntalosta. Nämä neljä Terveyskylän taloa valittiin, koska ne ovat laajasti sekä kansalaisten että ammattilaisten käytössä. Haastattelujen pohjalta laadittiin tutkimuskysymykset, joiden perusteella varsinainen vaikuttavuustutkimus tehtiin. Kivunhallintatalon ammattilaishaastatteluun vastanneet henkilöt toimivat Helsingin kaupungilla sekä Vantaa-Keravan ja Länsiuudenmaan hyvinvointialueilla.