Hjälp i vardagen

Om sjukdomen stör vardagen så att man inte klarar sig utan hjälp kan man få stöd från kommunens social- och handikapptjänster.

​​

Man kan söka stöd för närståendevård om en person med epilepsi kräver vård och omsorg i hemmet. Närståendevårdaren kan vara en anhörig eller någon annan närstående person.

Hemtjänst kan beviljas på basis av minskad funktionsförmåga, familjesituation, sjukdom, förlossning, handikapp eller annan motsvarande orsak. Hemtjänsten är kostnadsfri.

Kommunen ordnar stödåtgärder och tjänster i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp, om du behöver hjälp på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Detta förutsätter att du under lång tid har särskilda svårigheter att klara av de dagliga sysslorna. Tjänster för funktionshindrade är till exempel färdtjänst, stödboende och personlig assistans.

Handbok för funktionshinderservice är Institutet för hälsa och välfärds (THL:s) guide för yrkeskunniga och beslutsfattare inom funktionshinderområdet.

I portalen Palvelupolkumalli.fi finns information för familjer till funktionshindrade och långtidssjuka barn och för vårdpersonalen som arbetar med dem. Här finns information om tjänster riktade till familjerna samt om vård, rehabilitering, dagvård, skola och hobbyer.

Socialskyddsguiden är ett informationspaket om social- och hälsovårdslagstiftningen och dess praktiska tillämpning. Guiden har sammanställts i samarbete med folkhälso-, patient- och handikapporganisationer.


Föregående sidaNäs​ta sida

 


​​


Uppdaterad  10.5.2019

Kyllä