Körhälsa

För många personer är körförbudet det mest omvälvande vid en epilepsidiagnos. Längden på förbudet beror på risken för nya anfall. Man får köra personbil när man inte har haft några anfall på ett år under läkemedelsbehandlingen.

​​​​

Vardagen blir svårare med ett körförbud – hur tar jag mig till arbetet, affären, stugan, hobbyer? För många känns det orimligt att inte få köra om man alltid har varit en god och förutseende förare. Om körförbudet varar i över en månad måste man överlämna körkortet till polisen.

Med körförbudet har lagstiftaren velat skydda personens egen och andras säkerhet i trafiken. Ett epilepsianfall bakom ratten kan få ödesdigra konsekvenser. Anfallen börjar så snabbt och överraskande att inte ens en erfaren förare hinner styra bilen åt sidan.

Längden på körförbudet återspeglar information om risken för nya epilepsianfall. Efter en epilepsidiagnos förutsätts att bilföraren är anfallsfri i minst ett år, eftersom sannolikheten för nya anfall är liten efter ett års anfallsfrihet. Efter ett enskilt epilepsianfall räcker tre månaders körförbud om ingen återfallsrisk har konstaterats i undersökningarna. I sådana fall räcker tre månaders uppföljning för att påvisa risken för nya anfall.

Huvudprincipen för lagstiftningen om körhälsa

Vid bedömningen av körhälsan hos en person som fått ett epilepsianfall och har epilepsi tillämpas EU:s körkortsdirektiv och en nationell förordning. De täcker även andra sjukdomar än epilepsi: man kan få körförbud även på grund av till exempel diabetes, hjärt- eller ögonsjukdom.

Om körförbudet varar mindre än sex månader ska läkaren informera patienten om det och anteckna det i patientjournalen. Om körförbudet varar i över sex månader är läkaren skyldig att anmäla det till polisen. Då måste man tillfälligt överlämna körkortet till polisen.

Anvisningarna gäller alla epilepsianfall oberoende av deras art eller tidpunkt. Därför behandlar man till exempel anfall under sömn på samma sätt som när man är vaken. Även om medvetandet under anfallet inte sjunker märkbart tillämpas samma anvisningar. Anvisningarna tillämpas även om anfallet är förknippat med användning av droger, vaknätter eller fasta, och personen har ändrat sin livsstil vad gäller dessa faktorer.

Bedömning av körförmågan hos förare av personbil, moped, traktor och motorcykel (grupp 1)

Körkortskategorierna i grupp 1 (R1) gäller personbil, paketbil under 3,5 ton, motorcykel, moped, mopedbil och traktor. Körkortskategorierna i grupp 1 är M, AM, A1, A2, A, B, BE, T, LT

Efter ett enskilt epilepsianfall är körförbudet tre månader om man inte konstaterar benägenhet för nya anfall (det vill säga ingen epilepsidiagnos ställs). Det innebär att ingen annan hjärnsjukdom hittas i undersökningarna och att elektroencefalografin (EEG) inte är avvikande. Läkaren antecknar körförbudet i patientjournalen.

Om epilepsi diagnosticeras är körförbudet ett års anfallsfri tid. Epilepsidiagnosen bygger på antingen att man har haft fler än ett anfall eller att man i undersökningar har hittat en bakgrundssjukdom eller avvikande EEG som ökar risken för epilepsi. Läkaren är skyldig att informera polisen om körförbudet. Om man inte har haft anfall på ett år skriver läkaren ett nytt utlåtande, på basis av vilket man får tillbaka körkortet.

Vad händer om man får ett nytt anfall när man har fått tillbaka sitt körtillstånd?

 • Om det har gått mindre än tre år från det föregående anfallet leder ett nytt anfall till ett nytt körförbud på ett år.
 • Om det har gått tre år eller mer från det föregående anfallet leder ett slumpmässigt anfall till ett körförbud på sex månader. I båda fallen meddelas körförbudet till polisen och man får tillbaka körkortet med läkarens utlåtande om man inte har haft några anfall under den angivna tiden.

Hos en del personer med epilepsi kan man överväga att minska eller avsluta läkemedelsbehandlingen helt. Under tiden man minskar eller slutar ta läkemedlet fastställs inget körförbud i förväg. Om man ändå får ett epilepsianfall i samband en läkemedelsminskning som läkaren anvisat, följer ett körförbud på tre månader (som man inte meddelar till polisen). De tre månaderna räknas från den dag då läkemedelsdosen är på den ursprungliga nivån.

Vid bedömningen av körförmågan ska hänsyn tas förutom till anfallen även till om andra problem är förknippade med epilepsin eller sjukdomen som den orsakar. Problem med till exempel uppmärksamheten, observationen eller rörelser kan påverka körförmågan. Om personen har sådana problem kan körförbudet vara längre jämfört med ett körförbud som fastställts på grund av endast anfall.

Bedömning av körförmågan hos förare inom tung trafik och yrkesförare (grupp 2)

Körkortskategorierna i grupp 2 (R2) gäller över 3,5 ton tunga fordon och yrkesmässig persontrafik (taxi, trafiklärare). Körkortskategorierna är C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E. För taxiförare krävs minst körkort för personbil, men hälsokraven i grupp 2 måste uppfyllas.

Vad gäller tung och yrkesmässig trafik leder redan ett epilepsianfall till körförbud och meddelande till polisen enligt lagstiftning. Om föraren är anfallsfri under fem år utan läkemedelsbehandling, kan hen få tillbaka ett körkort i grupp 2.

Man blir även av med ett körkort i grupp 2 om personen diagnosticeras med epilepsi (antingen två eller flera anfall eller om man i undersökningar efter ett anfall har konstaterat en bakgrundssjukdom som ökar risken för epilepsi). Läkaren måste meddela saken till polisen. I detta fall måste föraren vara anfallsfri i 10 år utan läkemedelsbehandling, innan hen kan få tillbaka ett körkort i grupp 2.

Om man är tvungen att överge sitt arbete på grund av körförbudet har man rätt till yrkesinriktad rehabilitering.

Hur går jag vidare efter ett körförbud?

Körförbudet är ofta en av de största frågorna vid insjuknandet i epilepsi. Det kan finnas många praktiska svårigheter. Vissa måste mycket snabbt till och med överväga flytt från ett avlägset område närmare arbetsplatsen eller tjänster. Man har alltså rätt att vara frustrerad, sårad och till med arg. Många går igenom körförbudet och grunderna till det om och om igen i tankarna samt med anhöriga och vårdpersonalen. Alla måste dock följa lagen.

Den bästa vägen tillbaka bakom ratten är en god behandling av epilepsin. Ta reda på information om din epilepsi, läkemedlet som ordinerats för dig och hur du kan ta hand om dig själv. Meddela din vårdenhet om du får ett nytt epilepsianfall så att behandlingen kan effektiveras. Körförbudet förlängs vid ett nytt anfall. Det långvariga behandlingsresultatet blir dock bättre ju effektivare sjukdomen behandlas. Desto mer sannolikt är det dessutom att körtillståndet fortsätter gälla under längre tid även senare.

Praktiska tips:

 • Om man inte kan använda kollektivtrafiken, kan man försöka ordna arbetsresorna och resorna för uträttande av ärenden med hjälp av:
  • samåkning med grannar eller andra bekanta
  • i avlägsna områden i samband med skoltransporter.
 • Om man måste köra personbil under arbetsdagen, till exempel från en arbetsplats till en annan:
  • Kontakta företagshälsovården. Företagshälsovårdens uppgift är att hjälpa till om hälsotillståndet förändras så att det påverkar arbetsförmågan. Om du ger ditt samtycke kan företagshälsovårdens representant hjälpa dig att förhandla om omorganisation av arbetsuppgifterna med arbetsgivaren – finns det andra slags uppgifter du kan utföra under körförbudet? Ibland kan arbetsgivaren ha utsett en praktikant eller en annan person för att köra arbetstagaren under körförbudet.
 • Yrkesförare har rätt till omskolning som yrkesinriktad rehabilitering.
  • Neurologen och företagshälsovården hjälper dig med detta.
 • Om man måste överlämna sitt körkort kan man skaffa ett identitetskort.


Uppdaterad  9.5.2019

Kyllä