Hjärnskada och bedömning av medvetandegrad

Medvetandegraden bedöms med hjälp av skalan Glasgow Coma Scale. Skalan baseras på hur patienten reagerar på tilltal, beröring och vid behov smärtstimulering.

Medvetandet har definierats som människans förmåga att vara medveten om sig själv och sin omgivning i förhållande till sitt förflutna, sin nutid och sin framtid. Människans medvetslöshet innebär avsaknad av detta medvetande. Efter en skallskada är det viktigt att följa upp medvetandegraden så att eventuella förändringar i medvetandegraden snabbt upptäcks.

En minskning av medvetandegraden leder först till sömnighet. När en persons medvetandegrad störs sänks vakenhetstillståndet så att det är svårare att få kontakt med personen och hen reagerar inte på stimuli som förväntat. När en person inte längre kan väckas talar vi om medvetslöshet.

Pupiller

Vid bedömning av medvetandegraden bör storleken på ögats pupiller och pupillernas ljusreaktioner bedömas. När det intrakraniella trycket stiger hamnar den tredje kranialnerven i kläm mot skallbasen och pupillen utvidgas men drar inte ihop sig, inte ens i starkt ljus. Med andra ord, genom att observera pupillernas ljusrespons får vi en grov uppfattning om det intrakraniella trycket.

Glasgow Coma Scale (GCS)

Glasgow Coma Scale (GCS) är ett internationellt använt mått för att bedöma medvetandegraden. Med hjälp av GCS bedömer man öppnandet av ögonen, svar på tilltal och motorisk reaktion. Skalan används för att fastställa poäng baserat på hur patienten reagerar på tilltal, smärta och andra stimuli. Beroende på reaktionen är poängen 3–15/15.

GCS; Glasgow coma scale; medvetandgrad; hjärnskada

Kyllä

Uppdaterad  2.8.2023