Alzheimers sjukdom

Det mest typiska första symtomet på Alzheimers sjukdom är en försämring av korttidsminnet. Det finns ännu ingen botande behandling mot sjukdomen, men det är möjligt att lindra symtomen.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste av de progressiva demenssjukdomarna. Risken att utveckla sjukdomen ökar med stigande ålder, och upp till 15–20 procent av personer över 85 år drabbas av sjukdomen. Även om Alzheimers sjukdom är mycket mer sällsynt hos personer i arbetsför ålder än hos äldre personer, är det fortfarande möjligt att utveckla Alzheimers sjukdom i arbetsför ålder. I ett tidigt skede är sjukdomen lindrig och stör funktionsförmågan endast lite, men med åren fortskrider hjärndegenerationen långsamt, sjukdomsbilden blir allvarligare och beroendet av närstående och utomstående hjälp ökar.

Alzheimers sjukdom; demens; demenssjukdomar

Kyllä

Uppdaterad  8.8.2023