Psykiska störningar som orsak till minnessvårigheter

Psykiska störningar kan vara förknippade med kognitiva symtom, särskilt när det gäller minne och koncentration.

Psykiska problem är ofta förknippade med kognitiva symtom eller symtom i informationsbearbetningen, som korrigeras när hjärnan tillfrisknar. Kognitiva symtom kan orsakas av t.ex. ångeststörningar, affektiva störningar, psykoser eller traumatiska upplevelser. Ibland kan en svår depression åtföljas av kognitiva minnesstörningar och andra störningar i informationsbearbetningen hos äldre personer, vilket till och med kan likna demens. Det kan vara svårt att skilja mellan psykisk sjukdom och demenssjukdom, eftersom psykiska symtom är vanliga i samband med demenssjukdom.

demens; ångest; Affektiva störningar

Kyllä

Uppdaterad  8.8.2023