De anhörigas roll för patient med subaraknoidalblödning (SAB) på vårdavdelning

Vårdpersonalen vägleder och stödjer gärna patienten och anhöriga i alla frågor gällande återhämtningen. Anhöriga kan få kontaktuppgifter till sjukhusprästen och socialarbetaren om de vill ha ytterligare samtalshjälp eller socialt stöd för att hantera praktiska frågor. Ofta kan en patient som drabbats av en hjärnblödning till en början inte anamma de instruktioner och den information som ges. Det är därför som de anhörigas stöd och diskussioner har en stor betydelse för återhämtningen.

Besök av anhöriga på avdelningen skapar en känsla av trygghet för patienten, förbättrar tidsuppfattningen och diskussionerna aktiverar patientens hjärna. Att prata om vardagliga saker lugnar patienten och besöken ger dagarna en mening. De anhörigas ork är också viktig och bör beaktas, särskilt i situationer som belastar under en lång tid.

Återhämtningen efter en hjärnblödning pågår ofta i flera månader i hemmet, på det lokala sjukhuset eller en rehabiliteringsenhet. Det är därför viktigt att det positiva stödet från närstående fortsätter under konvalescenstiden. Att klara av vardagliga saker och återgå till en normal vardag tar tid och kräver hjälp och psykiskt stöd från närstående. Man får skriftliga anvisningar när man skrivs ut från avdelningen.

Uppdaterad  2.8.2023

Kyllä