Symtom vid störningar i den visuella perceptionen

Visuella perceptionsstörningar kan yttra sig som problem med att känna igen det man ser, lokalisering, navigering, uppfattning av delar av helheter och konstruktion.

Vilken typ av perceptionsstörning det rör sig om beror på var hjärnskadan är belägen och hur omfattande den är. Även om visuell information kan tas emot på normalt sätt kan tolkningen av den försämras redan i ett mycket tidigt skede av bearbetningen, vilket sker vid visuell agnosi, dvs. igenkänningsstörning.

Svåra grader av störningar i visuell igenkänning är relativt sällsynta, men milda grader av dessa tolkningssvårigheter förekommer ofta. En allvarlig störning i perceptionen påverkar hur man klarar av vardagen, t.ex. när personen inte kan skilja mellan objekt eller tolka bilder eller text. Vardagslivet kan bli farligt, vilket man måste ta hänsyn till i den dagliga miljön.

Lindrigare svårigheter kan ta sig uttryck t.ex. vid läsning av tätskriven text eller när man rör sig i halvmörker. Även en lindrig perceptionsstörning kan leda till nedsatt arbetsförmåga eller sociala problem, till exempel om det är svårt att använda en skärm eller känna igen bekanta ansikten. Det är dock möjligt att lära sig att leva med perceptionsstörningar och utveckla olika sätt att hantera dem.

Uppdaterad  5.8.2023

Kyllä