Sosiaaliturva

Terveyssosiaalityöntekijä neuvoo ja ohjaa yksilöllisesti potilaita ja omaisia sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluhin liittyvissä asioissa.

Sairaalan sosiaalityöntekijä potilaan ja omaisen tukena

Terveyssosiaalityö on osa potilaan hoidon ja kuntoutuksen kokonaisuutta. Sairaalan sosiaalityöntekijä auttaa sosiaaliturvan ja -palvelujen hakemisessa sekä tukee muuttuneessa elämäntilanteessa.

Sairaalan sosiaalityöntekijä antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa esim. seuraavissa asioissa:

 • selvittää potilaan sairastamisen ja kuntoutumisen tilanteen
 • arvioi siihen soveltuvat etuudet ja palvelut
 • tukee potilasta muuttuneessa elämäntilanteessa
 • huomioi erityistä tukea tarvitsevan henkilön, lapsen ja ikääntyneen tarpeet.

Arviointia, ohjausta ja neuvontaa

Sosiaalityöntekijä antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa sosiaaliturvan ja sosiaalipalvelujen hakemisessa sekä potilaiden asioiden hoitamisessa. Hän tekee potilaan asian edistämiseksi yhteistyötä potilaan ja eri toimijoiden, kuten

 • Kelan
 • työeläkelaitosten
 • vakuutusyhtiöiden
 • työ- ja elinkeinokeskuksen
 • koulujen, oppilaitosten, päiväkotien
 • järjestöjen kanssa.

Terveyssosiaalityön palvelut ovat maksuttomia ja kaikkien sairaalan potilaiden sekä heidän omaisten saatavilla. Sosiaalityöntekijään voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai hoitohenkilökunnan välityksellä.

Kelan etuudet

 • Perustoimeentulotuki (täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki haetaan sosiaalihuollosta)
 • Sairauspäiväraha enintään 300 arkipäivän ajalta kahden vuoden aikana
 • Osasairauspäiväraha enintään 120 arkipäivän ajalta kahden vuoden aikana
 • Kuntoutustuki, kun työkyvyttömyys kestää yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ja sairauspäivärahaoikeus on päättynyt (osakuntoutustuki vain työeläkejärjestelmässä)
 • Kuntoutusraha, kun kuntoutujalle aiheutuu ansionmenetystä kuntoutuksen vuoksi. Kuntoutusrahaon sairauspäivärahan tai Kelan eläkkeen suuruinen, aktiiviajalta korotettu 10 % pois työstä kuntoutuksen vuoksi
 • Vajaakuntoisen aikuisen ammatillinen kuntoutus (alle 65v)
 • Vajaakuntoisen nuoren (16-19v) kuntoutusraha
 • Kansaneläke, takuueläke
 • Sairausvakuutuksen lääke- ja matkakorvaukset
 • Vammais- ja hoitotuet
 • Kelan sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit

Työeläkelaitos

 • Työeläkkeet: kuntoutustuki, osakuntoutustuki, eläke ja osatyökyvyttömyyseläke, kun työkyvyttömyys kestää yhtäjaksoisesti vähintään vuoden
 • Ammatillinen kuntoutus silloin, kun henkilö ei enää terveydentilansa vuoksi voi jatkaa entisessä työssään
 • Työkokeilu omalla työpaikalla tai muussa työssä
 • Työhönvalmennus
 • Ammattitaidon täydentäminen tai ammattiin johtava koulutus
 • Tuki elinkeinotoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen
 • Kuntoutusraha ammatillisen kuntoutuksen ajalta on eläke korotettuna 30 %
 • Ammatillisesta kuntoutuksesta on mahdollista saada ennakkopäätös

Sosiaalitoimen etuudet ja palvelut

 • Täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki (perustoimeentulotuki haetaan Kelasta)
 • Omaishoidon tuki
 • Vammaispalvelut: asunnonmuutostyöt, kuljetuspalvelu asiointi-, virkistys-, opiskelu- ja työmatkoihin, henkilökohtainen avustaja, palveluasuminen
 • Kotihoidon palvelut

Terveydenhuolto

 • Yhteistyötä eri tahojen ja verkostojen kanssa
 • Tuki ja ohjaus erilaisissa elämäntilanteista nousevissa kysymyksissä

Lähde: HUS, HYKS Sisätaudit ja kuntoutus, Sosiaalityön yksikkö

Katso lisää