Miten oire ilmenee?

Toiminnanohjauksen ongelmat näkyvät selvimmin itsenäistä toimintaa vaativissa tilanteissa työelämässä, vaativammissa arkipäivän toimissa ja sosiaalisissa suhteissa. Etenkään lievät ongelmat eivät tavallisesti näy rutiininomaisissa suorituksissa.

Vaikeusaste vaihtelee

Toiminnanohjauksen häiriön vuoksi henkilö ei pysty käyttämään muita tiedonkäsittelyn toimintojaan aloitteellisesti ja kontrolloidusti. Vaikeissa toiminnanohjauksen häiriöissä oman käyttäytymisen kontrollointi voi olla hyvin heikkoa ja henkilö täysin aloitekyvytön. Lievemmät häiriöt näkyvät etenkin tilanteissa, joissa tarvitaan vanhojen toimintatapojen muuttamista ja uuden omaksumista, toiminnan suunnittelua, organisointikykyä, useamman asian rinnakkaista tekemistä, päätöksentekoa ja käyttäytymisen kontrollointia.

Hallinta hankaloituu

Toiminnanohjauksen häiriö voi ilmetä käyttäytymisen säätelyn vaikeutena, esim. korostuneena impulsiivisuutena ja toimintojen kontrolloimattomuutena. Henkilö toimii harkitsemattomasti, hän saattaa lipsauttaa epäasiallisen kommentin tai poiketa asiasta kesken keskustelun, kun ajatus karkaa muualle. Toisaalta sairastuneen aloitekyky voi heiketä niin, että hänen on oma-aloitteisesti vaikea ryhtyä toimeen, mikä saatetaan virheellisesti tulkita masennukseksi tai välinpitämättömyydeksi. Lisäksi toiminnasta toiseen siirtyminen voi olla joustamatonta ja edelliseen toimintaan juuttuvaa.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Oman toiminnan suunnittelu voi myös vaikeutua, mikä heikentää usein monimutkaista ongelmanratkaisukykyä. Lisäksi uuden oppiminen ja mieleen palauttaminen voivat vaikeutua, koska asioiden tehokas organisointi ja muististrategioiden käyttö eivät toimi. 

Arkisissakin tilanteissa valintojen ja päätösten tekeminen vaikeutuu. Lievemmissä häiriöissä tämä näkyy yleisenä epävarmuutena päätösten teossa. Vaikeammat häiriöt voivat näkyä arjessa esimerkiksi päällepantavien vaatteiden valinnan ylivoimaisuutena. 

Suunnittelun häiriö voi näkyä myös vaikeutena luoda realistisia tavoitteita omalle toiminnalle ja hyötyä muiden antamasta palautteesta. Henkilö saattaa arvioida omat voimavaransa liian optimistisesti esimerkiksi työkyvyn suhteen, eikä ole valmis muuttamaan käsitystään ilmeisistä ongelmatilanteista huolimatta. 

Monen asian samanaikainen hallinta vaikeutuu, tehtävien tärkeysjärjestykseen paneminen ja niiden ajoittaminen sekä niiden aloittaminen ja loppuunsaattaminen voi vaikeutua. Pitkällä tähtäimellä oman elämän hallinta vaikeutuu ja lähipiirissä hämmennystä voivati aiheuttaa esimerkiksi ihmissuhteisiin liittyvät muuttuneet arvioinnit. 

Toiminnanohjauksen vaikeuksia ei aina havaita sairastumisen alkuvaiheessa, mutta pidemmällä tähtäimellä ne voivat lievinäkin johtaa työkyvyn heikkenemiseen tai sosiaalisten ongelmien kasaantumiseen.