Miten lievittää haittaa?

Muuttuneen toimintakyvyn tiedostaminen on perusta oireiden hallinnalle ja haittojen vähentymiselle.

Tietoisuus omista toimintakyvyn rajoituksista sekä toisaalta vahvuuksista (metakognitio) on oleellinen taito hallintakeinojen löytämisessä. Esimerkiksi läheisten on hyvä antaa palautetta sairastuneen/vammautuneen harkitsemattomasta ja mahdollisesti loukkaavasta käyttäytymisestä. Mielipaha on syytä ilmaista suoraan, sillä henkilö saattaa impulsiivisen käyttäytymisen ohella olla kykenemätön arvioimaan oman toimintansa vaikutusta toiseen henkilöön.

Aloitekyvyn vaikeuksia voidaan lievittää ulkopuolisin kehotuksin (’nouse ylös klo 8 ja tee aamutoimet’), joita vähitellen pyritään vähentämään. Lievemmissä häiriöissä voidaan käyttää päivittäisiä tehtävälistoja ja kalenteria.

Impulsiivisuutta voidaan yrittää vähentää huoneentauluilla siitä, mitä ilman harkintaa ei tule tehdä (’älä mene ulos’). Lievemmässä tapauksissa henkilöä tulee muistuttaa harkinnan tarpeellisuudesta sekä liian nopean toimintatavan hidastamisesta.

Suunnittelun vaikeutta voidaan helpottaa jakamalla tehtävät pienempiin osatavoitteisiin. Esimerkiksi läheisen syntymäpäiväjuhlia järjestettäessä kauppalista kannattaa suunnitella tutussa kaupassa niin, että ostettavat asiat ovat kulkureitin mukaisessa järjestyksessä. Kun tarpeelliset herkut ja niihin tarvittavat raaka-aineet on hankittu, seuraava tavoite voi olla syntymäpäivälahjan etsiminen ja ostaminen. 


Edellinen sivuSeuraava sivu