Sopeutuminen äkilliseen aivosairauteen tai -vammaan

Sairastuminen on usein kriisi, joka seurauksineen edellyttää sopeutumista. Tässä osiossa käsitellään äkillisen neurologisen sairastumisen herättämiä tunnereaktiota.


Äkilliset aivotoiminnan häiriöt

Äkillisillä aivotoiminnan häiriöillä tarkoitetaan sekä nopeasti alkavia neurologisia sairauksia (esim. aivoverenkiertohäiriö) tai tapaturman seurauksena tapahtuvaa aivojen vaurioitumista (esim. traumaattinen aivovamma).

Vaurioalueen sijainnista ja laajuudesta riippuen häiriö voi tuottaa pysyviä tai ohimeneviä kehon halvausoireita, tuntopuutoksia, kielellisiä häiriöitä sekä muita neuropsykologisia oireita. Aivotoiminnan häiriön seuraukset ovat aina yksilölliset. Usein tarvitaan aikaa ennen kuin selviää, millaisia muutoksia toimintakykyyn pysyvästi jää – jos jää.

Äkillinen aivotoiminnan häiriö voi vaikuttaa monin tavoin sairastuneen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintaan. Hoidon ja kuntoutuksen yhteydessä arvioidaan muun muassa sairastuneen mahdollisuuksia palata työelämään tai opintoihin sekä selviytyä liikenteessä turvallisesti. Jos esimerkiksi työkyvyssä tai ajoneuvon turvallisessa hallinnassa todetaan heikentymistä, arki ja tulevaisuuden suunnitelmat saattavat muuttua huomattavastikin.

Hyväksyntä ja oiretiedostus

Toimintakyvyn muutoksia ja niihin usein liittyvää avun tarpeen lisääntymistä voi olla vaikea hyväksyä. Toipumisen edistyessä oiretiedostuksen rakentuminen on kuitenkin tärkeää, jotta sairastunut oppii ottamaan toimintakykynsä muutokset huomioon arjessa. Myös läheisten on tärkeää saada tietoa aivosairauteen tai -vammaan liittyvistä oireista väärinymmärrysten välttämiseksi.

Oiretiedostus on tärkeä askel toipumisessa, mutta sen rakentuminen voi aiheuttaa myös huolta ja masennuksen tunteita. Sairastumisen tai vammautumisen jälkeen mieliala laskee usein kuntoutumisen siinä vaiheessa, kun toipuminen hidastuu ja samanaikaisesti henkilön käsitys oman toimintakyvyn muutoksista paranee. Surun ja masennuksen tunteet voidaankin nähdä asiaankuuluvana vaiheena sopeutumisessa sekä merkkinä edistymisestä ja eteenpäin menemisestä.pic Sopeutuminen on yksilöllistä

Monet tilanne- ja persoonallisuustekijät vaikuttavat siihen, miten sopeutuminen muuttuneeseen elämäntilanteeseen etenee.

pic Sopeutumisen keinoja

Tässä osiossa esitellään joitain keinoja sopeutumisen tueksi.

pic Sairastuneen läheinen

Neurologinen sairastuminen tai vammautuminen on usein kriisi myös sairastuneen läheiselle.

pic Lisätietoa

Tietoa potilasjärjestöjen tarjoamasta tuesta.

Edellinen sivuSeuraava sivu