Miten oire ilmenee?

Aivotoiminnan häiriöiden aiheuttamista kielellisistä häiriöistä käytetään nimitystä afasia.

Afasia voi ilmetä vaikeuksina puheilmaisussa (ekspressiivinen afasia) ja/tai kyvyssä ymmärtää puhetta (reseptiivinen afasia).

Dysartriassa puheen motorinen tuottaminen on vaikeutunut ja puhe on epäselvää. Dysartriassa puhetta pystytään täydentämään kirjoittamalla toisin kuin afasiassa.

Vaikeusaste vaihtelee

Afasia seuraa tavallisesti vasemman aivopuoliskon aivokudoksen vauriosta. Häiriön vaikeusaste ja luonne riippuvat siitä, mitkä aivojen alueet ovat vaurioituneet ja miten laaja vaurio on. Vaikeusaste voi vaihdella lievästä sanojen löytämisen vaikeudesta lähes täydelliseen kommunikaatiokyvyttömyyteen.

Lievissä kielellisissä häiriöissä vaikeuksia voi ilmetä vain monimutkaisessa ongelmanratkaisussa ja kielellisessä muistissa. Vaikka henkilö selviäisi arkielämässä hyvin, työkyky voi alentua.

Tuottamisen vai vastaanottamisen vaikeus?

Kun vaikeudet ovat puheen tuotossa, henkilö ei ehkä aluksi pysty sanomaan mitään, tai hän voi juuttua toistamaan yhtä sanaa tai fraasinomaista lausetta. Hän ei muista esineiden tai asioiden nimiä tai ei saa puhetta alkuun. Sanat vääristyvät, koska äänteet vaihtuvat tai niitä puuttuu (esim. kuppi on pukki, tai puppi). Henkilö kuulee, että sana on väärin ja yrittää korjata, mutta ei onnistu. Ilmaisu koostuu yksittäisistä sanoista, on hidasta ja juuttuvaa ja sanastoltaan niukkaa. Afasian lisäksi sairastuneella voi olla puhe-elinten motorista häiriötä, jolloin puhe on epäselvää.

Kuullun vastaanottamisen ja ymmärtämisen vaikeus ilmenee usein käyttäytymisessä. Henkilö saattaa vaikuttaa myöntyväiseltä kaikkeen, tai hän tuntuu olevan tilanteen ulkopuolella. Erilaiset väärinymmärrykset ja sekaannukset ovat tavallisia. Useamman ihmisen keskustelun seuraaminen voi olla mahdotonta. Henkilön puheen tuotto on sujuvaa ja hän puhuu paljon. Puhe voi kuitenkin olla sisällöltään tyhjää. Sanat voivat muuttua tunnistamattomiksi uudissanoiksi.

Henkilö itse ei välttämättä tunnista puheensa vääristymistä, vaan kokee puhuvansa asianmukaisesti. Käytännön tilanteissa puheen ymmärtäminen on yleensä parempaa, kun tilanne antaa vihjeitä, mistä puhutaan.

Afasiaan liittyy myös muun kielellisen tiedonkäsittelynja kielellisen muistin heikentymistä.

Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen vaikeudet liittyvät afasiaan. Myös laskeminen voi vaikeutua.


Edellinen sivuSeuraava sivu