Ajokyvyn neuropsykologinen arviointi

Ajoneuvon turvallinen kuljettaminen liikenteessä edellyttää monimutkaisia taitoja, jotka voivat heikentyä aivosairauden tai -vamman jälkeen.

Ajoneuvon kuljettajan tulee paitsi hallita oma ajamisensa, myös sopeuttaa toimintansa nopeasti muuttuviin liikennetilanteisiin. Kuljettaja on oman terveytensä ja turvallisuutensa lisäksi aina vastuussa myös muista liikenteessä liikkuvista.

Aivojen tiedonkäsittelyyn ja tunteiden säätelyyn liittyvät neuropsykologiset oireet voivat olla riski liikenneturvallisuudelle. Ajokyvyn kannalta tärkeitä taitoja ovat muun muassa:

 • Keskittyneen vireystilan ylläpitäminen
 • Riittävä reagointinopeus
 • Ympäristön aktiivinen havainnointi sekä näkö- että kuuloaistin kautta
 • Tarkkaavuuden suuntaaminen laajasti sekä vasemmalle että oikealle, eteen ja taakse
 • Monta asiaa samanaikaisesti huomioiva päätöksentekokyky ja joustava päätösten muuttaminen (toiminnanohjaus)
 • Riittävä muistin toiminta
 • Liikkeiden tahdonalainen hallinta
 • Tunnereaktioiden ja äkillisten toimintayllykkeiden hallinta
 • Oman toiminnan arviointi ja siihen pohjautuva toiminnan suunnittelu

Riski kohtauksellisiin tajunnantason häiriöihin, näkökenttäpuutos ja toispuoleinen huomiotta jäämisen häiriö eli neglect ovat yleensä selkeitä esteitä ajamiselle. Myös merkittävät näönvaraisen havainnoinnin ja päättelyn häiriöt sekä tilasuhteiden ja suuntien hahmottamisen vaikeudet ovat ajokyvyn kannalta ongelmallisia. Ajattelun voimakas hidastuminen ja tiedonkäsittelyn joustamattomuus voivat heikentää reagointivalmiutta nopeasti vaihtuvissa liikennetilanteissa. Ajoneuvon kuljettajan on myös kyettävä hillitsemään liikenteessä syntyviä äkillisiä toimintayllykkeitä, kuten turhautumisen synnyttämää aggressiivista reagointia.

Mahdollisuus ajaa autoa voi joskus olla työnteon ja myös arjesta selviytymisen edellytys, jolloin heikentynyt ajokyky johtaa merkittäviin elämänmuutoksiin. Toisinaan nämä muutokset ovat tilapäisiä oireiden korjaantuessa toipumisajan ja kuntoutumisen myötä, mutta joissain tapauksissa aivosairaus- tai vamma voi aiheuttaa pysyvän esteen ajamiselle. Etenevät muistisairaudet kuten Alzheimerin tauti johtavat sairauden oireiden lisääntyessä aina ajokortista luopumiseen.

Miten ajokyvyn edellytyksiä arviodaan?

Koska ajaminen on pitkälle automatisoitunutta toimintaa, siihen liittyviä osataitoja ja niiden mahdollista heikentymistä voi olla hankala itse havaita. Sairastuneen tai vammautuneen oma arvio ajovalmiuksistaan voi olla puutteellinen myös oiretiedostuksen ongelmien vuoksi.

Hoitava lääkäri vastaa ajokyvyn arvioinnista ja pyytää tarvittavat lisätutkimukset. Kun arvioinnissa tarvitaan tarkempaa tietoa tiedonkäsittelyn muutoksista, tehdään kognitiivisia ja psyykkisiä valmiuksia kartoittava neuropsykologinen tutkimus. Neuropsykologin arvio perustuu testisuoriutumisen lisäksi haastatteluun, kyselylomakkeisiin, toiminnan havainnointiin tutkimustilanteessa, sairaustietoihin sekä tarvittaessa läheisen haastatteluun. Ajokyvyn neuropsykologinen arvio perustuu kokonaiskuvaan, joka muodostuu tutkimustietojen perusteella.

Ajokyvyn kannalta kriittisiä neuropsykologisia löydöksiä ovat:

 • Toispuoleinen huomiotta jäämisen oire
 • Vireystilan voimakas vaihtelu
 • Laajasti ilmenevä tiedonkäsittelyn hitaus tai juuttuvuus (toiminnanohjauksen vaikeudet)
 • Toiminnan huomattava häiriöherkkyys sekä
 • Alentunut kyky arvioida omaa toimintaa ja siinä ilmeneviä muutoksia.

Neuropsykologi kiinnittää erityistä huomiota myös tarkkaavuuden säätelyyn, näönvaraisen havainnointiin, kykyyn havaita suuntia ja avaruudellisia suhteita, lyhytkestoisen työmuistin toimintaan sekä toiminnan yleiseen sujuvuuteen ja harkintakykyyn.

tapping2.jpg

Lievät toimintakyvyn muutokset eivät yleensä muodosta estettä henkilöautoilulle. Harkinta- ja päätöksentekokyvyn säilyminen voi osittain korvata toisilla suorituskyvyn alueilla ilmeneviä puutteita, mikäli oireet eivät ole vahva-asteisia. Ammattimaisen autoilun ajoterveysvaatimukset ovat henkilöautoilua tiukemmat, mistä johtuen lievätkin toimintakyvyn muutokset saattavat olla esteenä ammattiajoluvan palauttamiselle.

Lisätietoa:

Video: ajoterveyden arviointi (Käypä hoito -suositus: Muistisairaudet)

Epilepsia ja ajoterveys


Edellinen sivuSeuraava sivu