Miten oire ilmenee?

Toiminnanohjauksen ongelmat näkyvät selvimmin itsenäistä toimintaa vaativissa tilanteissa työelämässä, vaativammissa arkipäivän toimissa ja sosiaalisissa suhteissa. Etenkään lievät ongelmat eivät tavallisesti näy rutiininomaisissa suorituksissa.

​​​​​​​​​​​Vaikeusaste​​ vaihtelee

Toiminnanohjauksen häiriön vuoksi henkilö ei pysty käyttämään muita tiedonkäsittelyn toimintojaan aloitteellisesti ja kontrolloidusti. Lievemmät häiriöt näkyvät etenkin tilanteissa, joissa tarvitaan vanhojen toimintatapojen​ muuttamista ja uuden omaksumista, toiminnan suunnittelua, organisointikykyä, useamman asian rinnakkaista tekemistä, päätöksentekoa ja käyttäytymisen kontrollointia. Vaikeissa toiminnanohjauksen häiriöissä oman käyttäytymisen kontrollointi voi olla hyvin heikkoa ja henkilö täysin aloitekyvytön.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty​​​

Oman toiminnan suunnittelu vaikeutuu usein toiminnanohjauksen häiriöissä, mikä heikentää monimutkaista ongelmanratkaisukykyä. Monen asian samanaikainen hallinta vaikeutuu, tehtävien tärkeysjärjestykseen paneminen ja niiden ajoittaminen sekä niiden aloittaminen ja loppuunsaattaminen voi vaikeutua. ​Uuden oppiminen ja mieleen palauttaminen voivat vaikeutua, koska asioiden tehokas organisointi ja muististrategioiden käyttö eivät toimi.

Arkisissakin tilanteissa valintojen ja päätösten tekeminen vaikeutuu. Lievemmissä häiriöissä tämä näkyy yleisenä epävarmuutena päätösten teossa. Vaikeammat häiriöt voivat näkyä arjessa esimerkiksi vaatteiden valinnan ylivoimaisuutena.

Suunnittelun häiriö voi näkyä myös vaikeutena luoda realistisia tavoitteita omalle toiminnalle ja hyötyä muiden antamasta palautteesta. Henkilö saattaa arvioida omat voimavaransa liian optimistisesti esimerkiksi työkyvyn suhteen, eikä ole valmis muuttamaan käsitystään ilmeisistä ongelmatilanteista huolimatta.

Muuttunut kyky kon​​trolloida omaa toimintaa

Toiminnanohjauksen häiriö voi ilmetä käyttäytymisen säätelyn vaikeutena, kuten korostuneena impulsiivisuutena ja toiminnan kontrolloimattomuutena. Henkilö saattaa toimia​ harkitsemattomasti, hän saattaa lipsauttaa epäasiallisen kommentin tai poiketa asiasta kesken keskustelun, kun ajatus karkaa muualle.

Sairastuneen aloitekyky voi heiketä niin, että hänen on oma-aloitteisesti vaikea ryhtyä toimeen, mikä saatetaan virheellisesti tulkita masennukseksi tai välinpitämättömyydeksi. Lisäksi toiminnasta toiseen siirtyminen voi olla joustamatonta ja edelliseen toimintaan juuttuvaa.

Oireiden tunnista​​minen tärkeää toipumiselle

Toiminnanohjauksen vaikeuksia ei aina havaita sairastumisen alkuvaiheessa, mutta ajan myötä ne voivat lievinäkin johtaa työkyvyn heikkenemiseen tai sosiaalisten ongelmien kasaantumiseen. Vaikka monet arjen rutiinit hoituisivatkin moitteettomasti, voi oman elämän hallinta vaikeutua pitkällä tähtäimellä toiminnanohjauksen häiriöiden vuoksi. Lisäksi sosiaalisten tilanteiden muuttuneet tulkinnat ja uudenlainen reagointi voivat aiheuttaa hämmennystä ihmissuhteissa.


Edellinen sivuSeuraava sivu

  

Päivitetty  5.11.2018