Erilaiset afasiat

Afasioita on monenlaisia. Äkillisesti, useimmiten aivoverenkiertohäiriön seurauksena syntyneet afasiat jaotellaan karkeasti kahteen luokkaan: sujuviin ja sujumattomiin afasioihin. Etenevät afasiamuodot ovat seurausta aivoja rappeuttavasta sairaudesta.

Afasia aivoveren​​​kiertohäiriön seurauksena

Tyypillisin afasian ilmaantumistapa on aivoverenkierohäiriö, eli aivoinfarkti tai aivoverenvuoto. Vaurion sijainti on tyypillisesti vasemmalla puolella aivoja ohimolohkossa. Myös vaurio aivojen oikeassa puoliskossa saattaa aiheuttaa kielellisiä vaikeuksia.

Sujuva afasia

Sujuvassa afasiassa puhe saattaa olla vuolasta, mutta epäjohdonmukaista ja siinä usein esiintyy vääriä sanoja. Vaikeimmillaan puhe voi koostua lähes yksinomaan tunnistamattomista sanoista, eli jargonista. Tällöin puhe saattaa muistuttaa pintapuolisilta piirteiltään henkilön omaa kieltä, mutta tarkemmin kuunneltaessa voidaan huomata sanojen olevan tunnistamattomia. Potilas saattaa tiedostaa huonosti puheentuoton vaikeutensa ja tympääntyä ympäröivien ihmisten pyytäessä toistoa. Sujuvissa afasioissa potilaan kyky ymmärtää muiden ihmisten puhetta on myös tyypillisesti alentunut. Yleisin sujuva afasiamuoto on nimeltään Wernicken afasia.

Sujumaton afasia

Sujumattomassa afasiassa henkilön on vaikea saada tuotettua puhetta. Puheentuotto on hidasta ja siinä on epäröintiä ja taukoja. Henkilö saattaa tuottaa tavoittelemaansa sanaa muistuttavia sanoja. Lauseet tökkivät tai jäävät kesken kadonnutta sanaa miettiessä. Puhe saattaa olla kieliopillisesti vääristynyttä. Puheen korvaaminen kirjoittamalla on vaikeaa. Yleisin sujumaton afasiamuoto on Brocan afasia.

Etenevät afasiamuodot

Afasiaoireita on mahdollista ilmetä myös osana aivoja rappeuttavia sairauksia. Nämä suhteellisen harvinaiset sairaudet aiheuttavat aivokudoksen rappeutumista tyypillisesti aivojen otsa- ja ohimolohkoissa, tyypillisesti vasemmalla puolella. Näissä sairauksissa kielellinen oirekuva etenee hiljalleen. Nämä niin sanotut primääri-progressiiviset afasiat ovat yhteyksissä muun muassa otsa-ohimo-rappeumaan eli FTD:hen.

Etenevä sujumaton afasia

Tässä afasiatyypissä keskeisenä oireena on sanojen löytämisen vaikeus ja kieliopilliset vaikeudet puheentuotossa. Puhe on tyypillisesti tökkivää, työlään oloista ja sanat voivat vääristyä. Henkilön tuottamat lauseet saattavat olla lyhyitä ja kieliopiltaan yksinkertaisia. Oireisiin kuuluu usein myös monimutkaisen kielen ymmärtämisen haasteet.

Semanttinen afasia

Etenevässä semanttisessa afasiassa sanojen merkitykset hämärtyvät. Henkilön on vaikea nimetä hänelle näytettyjä esineitä tai ymmärtää yksittäisten hänelle sanottujen sanojen merkityksiä. Erityisesti vähemmän yleisten sanojen ymmärtäminen tai muistaminen voi olla vaikea. Puheentuotto kuulostaa näitä virheitä lukuun ottamatta normaalilta. Lukemisessa ja kirjoittamisessa voi ilmetä haasteita.

Semanttiset vaikeudet aiheuttavat helposti väärinymmärryksiä, sillä kielen ymmärtäminen ja tuottaminen vaikeutuu ydinsanojen osalta. Henkilö saattaa esimerkiksi antaa pöydässä levitepaketin kun häneltä pyydetään suolasirotinta.

Logopeninen afasia

Logopenisessa afasiassa henkilön on vaikea muistaa asioiden nimiä. Puheen toistaminen on tyypillisesti vaikeutunutta. Tyypillisesti puhe on hidasta ja taukoilevaa sanojen etsimisen vuoksi, mutta lauseiden kielioppi on normaali.


Edellinen sivuSe​ura​ava s​ivu

​​
 

Päivitetty  9.5.2019